Collega’s,

Het Productschap voor Vee & Vlees organiseert samen met LTO een aantal themabijeenkomsten over antibiotica voor de vleesveehouderij. http://www.pve.nl/pve?waxtrapp=npvlKsHsuOpbPREcBlBKHI Wij raden u aan bij een van de vier bijeenkomsten aanwezig te zijn. Volgens de uitnodiging moeten vleesveehouders nadrukkelijker aan de slag met verantwoord diergeneesmiddelengebruik en moet de vleesveehouderij het antibioticagebruik verlagen. Wij hebben over de insteek van de bijeenkomsten en het functioneren van het Productschap onze bedenkingen. Zoals u weet kent onze sector het laagste antibiotica gebruik van alle agrarische sectoren. Dit hebben wij zelf moeten aantonen via het onderzoek naar de Duurzaamheid van de Nederlandse vleesveehouderij door 5 studenten van Wageningen Universiteit.

Uit dit eerste onderzoek blijkt dat onze sector gemiddeld minder dan 1 Dier Dag Dosering per jaar toedient. Deze uitkomst komt overeen met een eerdere studie onder leiding van Ko Brooijmans van ZLTO. De afgelopen weken hebben wij er bij de organisaties die betrokken zijn bij de opzet van de database op aangedrongen dat het gebruik specifiek voor vleesvee per 1-1-2012 apart geregistreerd moet gaan worden. Hierdoor zal duidelijk worden hoe laag ons gebruik vanaf deze datum werkelijk is. Wij zijn groot voorstander van een dergelijk transparant systeem, mits dit goed wordt opgezet. Volgens de uitnodiging moeten we afspraken gaan nakomen die zijn gemaakt in het ‘convenant AntiBiotica-ReSistentie (ABRES). Dit convenant blijkt namens de vleesveehouderij sector ondertekend te zijn door het COV, de organisatie voor vleesproducten(!)

In dit convenant staat letterlijk:

‘Met betrekking tot de vleesveehouderij zijn er geen gegevens bekend over de mate van antibioticaresistentie en of het gebruik in de tijd gezien verandert. Teneinde een goede uitgangspositie te behouden en verder te verbeteren, kiezen LTO rundvleesproductie, KNMvD en COV voor een pro-actieve aanpak om een verantwoord antibioticumgebruik te borgen.

Wij vragen ons af waarom deze organisaties sinds de ondertekening van dit convenant (3-12-2008) niets hebben ondernomen om deze gegevens voor de vleesveehouderij alsnog vastgelegd te krijgen. De MARAN-rapportages opgesteld door WUR en LEI bevatten cijfers over het gebruik bij varkens, kalveren, kippen en melkkoeien, maar niet voor vleesvee. Sinds 2008 hebben deze organisaties dit niet opgepakt. Wij zijn zeer benieuwd hoe het PVV denkt dat wij ons antibioticagebruik nog verder kunnen verlagen en welke gebruikte hoeveelheid hierbij ons uitgangspunt is. Daarnaast zijn wij van mening dat de verplichte één-op-één-relatie met een geborgde dierenarts in de praktijk onwerkbaar is. Ook vinden wij het onaanvaardbaar dat de kosten van alle extra verplichtingen op ons zullen worden afgewenteld terwijl wij het als sector op eigen kracht al jaren goed doen op dit gebied. Het betreft de kosten voor bijvoorbeeld de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit, andere controle instanties, een nieuw kwaliteitssyteem zoals het afgeschafte IKB Rund, het verplichte bedrijfsgezondheidsplan, het verplichte bedrijfsbehandelplan etc. Bovendien zijn er voor zover wij weten op vleesveebedrijven nog nooit resistente bacteriën aangetroffen. Hieraan moet ook hoognodig eens aandacht worden besteed in de media!

Tenslotte zijn de themabijeenkomsten ook bedoeld voor vragen over de regelgeving van het Productschap Vee & Vlees en de kwaliteitssystemen. Ook hierbij kunnen we als vleesveehouders de nodige kanttekeningen plaatsen, bijvoorbeeld over het gebrek aan promotie en voorlichting over onze sector door het PVV. Wij vertrouwen erop dat jullie ook het belang van een kritisch geluid onderkennen en dit samen met ons massaal zullen laten doorklinken op de bijeenkomsten op 28 en 29 november en 1 en 7 december a.s.

Een kopie van het Convenant of de MARAN rapportages kunnen wij jullie eventueel via e-mail toesturen en voor vragen kunnen jullie uiteraard altijd contact met ons opnemen.

We houden contact!

Groeten,

Edwin en Anita Heijdra

Heijdra Vleesvee

 Bijgaand artikel stond vorige week in het Agrarisch Dagblad over het zeer lage antibioticagebruik door Nederlandse Vleesveehouders.

Het lijkt erop dat we eindelijk aan een positiever imago kunnen gaan werken! Des te meer reden om de komende week naar de bijeenkomsten te gaan om daar te horen wat het PVE hierin kan betekenen en wat er allemaal van ons wordt verwacht en geëist qua antibioticaregistratie en -vermindering.

De bijeenkomsten zijn:

do 1 december 20.00 uur / ’t Witte Huis Geert Wolter Smitweg 20 8435 WG Donkerbroek Tel. (0516) 491 288

do 7 december 20.00 uur / De Nieuwe Zweep Klarenbeekseweg 93 7381 BE Klarenbeek. Tel. (055) 301 12 86